استفاده از نیتروژن، آرگون و گاز اکسیژن در متالورژی