واکنش گاز نیتروژن با گاز اکسیژن | واکنش N2 با O2

N2 و اکسیژن، این مواد در حضور جریان الکتریکی واکنش نشان می دهند، زیرا ازت یک مولکول پایدار است