آیا استفاده از اکسیژن درمانی برای بیماران در خانه خطر دارد؟