کاربردهای گاز SF6 در تجهیزات پستهای فشار قوی-سپهر گاز کاویان