چرا از گاز نیتروژن در بسته بندی مواد غذایی استفاده می‌شود | N2