برچسب: N2O

گازهای خالص
گاز مونوکسید دی نیتروژن

گاز مونوکسید دی نیتروژن

گاز دی نیتروژن مونوکسید یا نیتروس اکساید معروف به گاز خنده میباشد. این گاز بی رنگ،...