برچسب: ترکیبات گاز طبیعی

علمی
گاز طبیعی

گاز طبیعی

گاز طبیعی از تجزیه و فساد گیاهان و جانوران مرده در اعماق دریاها و اقیانوس‌ها حاصل...