علمی

کاربرد های گاز مونوکسید دی نیتروژن چیست

کاربرد های گاز مونوکسید دی نیتروژن چیست

کاربرد های گاز مونوکسید دی نیتروژن چیست؟

خواص شیمیایی و فیزیکی گاز متان

خواص شیمیایی و فیزیکی گاز متان

گاز متان یکی از گازهای گلخانه ای است که در دسته آلاینده های هوا دسته بندی می‌شود....

گاز هلیوم در آب

گاز هلیوم در آب

گاز طبیعی

گاز طبیعی

گاز طبیعی از تجزیه و فساد گیاهان و جانوران مرده در اعماق دریاها و اقیانوس‌ها حاصل...

گاز گلخانه ای

گاز گلخانه ای

میزان گازهای گلخانه ای با پیشرفت صنایع و افزایش صنعت‌ها زیاد شده است. فعالیت‌های...

کرونا و اکسیژن

کرونا و اکسیژن

شیمی سبز

شیمی سبز

چگونه موجودات فرا زمینی را می‌توان یافت؟

چگونه موجودات فرا زمینی را می‌توان یافت؟

وجود گازدی اکسید نیتروژن در سیارات دیگر نشان دهنده ی وجود حیات می‌باشد.